อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑื ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

วันที่ 2 ธันวาคม 2565  นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมีนายภูริพัฒน์  บุญมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมดำเนินการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประธานเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเลขานุการ ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาฯ  ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  2

อื่นๆ