อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

          เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม  2565 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยนางสุทิสา วงศ์ณศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร นายวิเชียร ช่วยหนู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ และนางสาวภัคนัย ชุ่มชะนะ ร่วมประชุมในโอกาสตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะ ณ โรงเรียนวัดนาคาวาส อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ธานี เพื่อทราบข้อมูล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากสถานศึกษาฯ โดยมีนายพรพล พุฒิกุลบวร ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาคาวาส และคณะครู

          โรงเรียนวัดนาคาวาส เป็นโรงเรียนขนาดเล็กในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ซึ่งได้รับการจัดสรรอุปกรณ์เพื่อจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้รับการจัดสรรทั้งหมด 4 โรงเรียน ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวจะช่วยยกระดับการจัดการศึกษา และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ในการนี้พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนพบปะ กับตัวแทนผู้ปกครอง และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาร่วมต้อนรับในครั้งนี้ด้วย

       

อื่นๆ