อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
นิเทศ ติดตามโรงเรียนขนาดเล็กในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมทั้ง นางสาวศุภรัตน์ อินทรสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสุทิสา วงศ์ณศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ร่วมนิเทศติดตาม สร้างขวัญและกำลังใจให้กับโรงเรียนขนาดเล็กในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV" ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนวัดนาคาวาส อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อื่นๆ