อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บรรยายการดำเนินงานของกลุ่มให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 นางสุทิสา วงศ์ณศรี พร้อมด้วย นายวิเชียร ช่วยหนู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 บรรยายการดำเนินงานของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ในหลักสูตรสาขาวิชาบริหารการศึกษาจาก 3 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จำนวน 21 ราย ซึ่งในการประชุมนอกจากจะได้ถ่ายทอดการดำเนินงานของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแล้ว ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในด้านของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงการถ่ายทอดประสบการณ์ทำงาน แง่คิด วิธีการทำงานต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาต่อไป

นายวิเชียร ช่วยหนู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ภาพ/ข่าว

อื่นๆ