อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดเรียงลำดับความจำเป็น และความขาดแคลนของโรงเรียน เพื่อขอตั้งงบประมาณระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

     เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดเรียงลำดับความจำเป็น และความขาดแคลนของโรงเรียน เพื่อขอตั้งงบประมาณระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมทางไกล (Conference Room) ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย นางจิรฉัตร ไชยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ นางสาวสมทรง นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดหนองหวาย นายสมพร พรหมหีต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์น้อย นางสาวณิชรัตน์ รักษายศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอก นางสุทิสา วงศ์ณศรี ผู็อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนายวิเชียร ช่วยหนู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย

    สืบเนื่องจากที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งให้สำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการขอตั้งงบประมาณระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้กับโรงเรียนที่ไม่เคยได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2566 ซึ่ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 มีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 80 โรงเรียน โดยทั้งหมดได้เลือกรูปแบบคอมพิวเตอร์ที่ต้องการผ่านระบบ และเข้าร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อชี้แจงความจำเป็น และความขาดแคลนของโรงเรียน เพื่อขอตั้งงบประมาณระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 โดยการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ได้ยึดแนวทางการพิจารณาตามที่ สพฐ. กำหนด ได้แก่ ความจำเป็น ความขาดแคลน ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน และจำนวนนักเรียน 

อื่นๆ