อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการรายงานผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายประทีป  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำน้กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการรายงานผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565  ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการนำเสนอข้อมูลตามตัวชี้วัด ในการรายงานข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามกำหนดเวลา

อื่นๆ