อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การประชุมวิพากษ์คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและแผน

วันที่ 26 กรกฎาคม  2565  สพฐ. ประชุมวิพากษ์คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)   เพื่อสะท้อน ยกร่างกระบวนการทำงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานของคู่มือกลุ่มนโยบายและแผน (ฉบับปรับปรุง) ให้สมบูรณ์ให้สอดคล้องตามบริบทการปฏิบัติงานในปัจจุบัน และครอบคลุมบทบาทภารกิจตามกฎหมาย เพื่อให้เป็นมาตรฐานการทำงานเดียวกันของทุกเขตพื้นที่การศึกษา  ณ ห้องประชุมทางไกล  Conference Room   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 

อื่นๆ