อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การประชุมคณะทำงานรับการติดตามประเมินการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (การลงพื้นที่เชิงประจักษ์) ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายประทีป ทองด้วง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  2  นายศรีสินธิ์  ศรีนภาดร   นางสุริยา  เครือรัตน์  นางจิรฉัตร  ไชยสกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  2 พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับคณะติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และ นโยบาย ศธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นำโดย นายบุญเลิศ  ค่อนสอาด  ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางลำใย  สนั่นรัมย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล  สพฐ. และ คณะติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และ นโยบาย ศธ. จำนวน  4 ด้าน (โรงเรียนตลาดหนองหวาย  รายงานความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนนโยบายฯ ในประเด็นโรงเรียนคุณภาพเป็นหลัก และประเด็นอื่นที่โรงเรียนดำเนินการในภาพรวม โดยมีขอบเขตเนื้อหาการติดตาม ดังนี้ ด้านความปลอดภัย  ด้านโอกาส  ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

อื่นๆ