อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายประทีป  ทองด้วง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  2 และการเตรียมความพร้อมการรายงานข้อมูลความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบาย ให้สำเร็จลุล่วงตามระยะเวลาที่กำหนด ณ ห้องประชุมทางไกล Conference Room สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

อื่นๆ