อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารระบบจัดเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2565 และติดตามการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ได้ดำเนินการจัดประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารระบบจัดเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2565 และติดตามการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลทั้ง 179 โรงเรียน โดยในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้เป็นประธานในการเปิดการประชุม และมอบนโยบาย ซึ่งได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ที่จะเป็น Big Data สำคัญเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ และการสะท้อนถึงตัวเลขของจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริงในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้นางจิรฉัตร ไชยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ในฐานะกำกับดูแลกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ได้ใช้โอกาสดังกล่าวในการเน้นย้ำกับสถานศึกษาในสังกัด ในการให้ความสำคัญในการจัดทำฐานข้อมูลข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ซึ่งจะนำไปใช้ในการพิจารณาเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียน ทั้งนี้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลโดยนางสุทิสา วงศ์ณศรี ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และนายวิเชียร ช่วยหนู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวภัคนัย ชุ่มชะนะ ศึกษานิเทศก์ ได้ร่วมติดตามการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เป็นรายโรงเรียนซึ่งผลปรากฏว่ากว่าร้อยละ 80 ของโรงเรียนในสังกัดมีสถานะสามารถยืนยันข้อมูลได้ โดยกำหนดการยืนยันข้อมูลในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 

นายวิเชียร ช่วยหนู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  
ภาพ/ข่าว

 

อื่นๆ