อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การประชุมกลั่นกรองการรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 2 พฤษภาคม  2565  นายประทีป  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ะธานี เขต  2  เป็นประธานเปิดการประชุมกลั่นกรองการรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  2  ผู้อำนวยการ กลุ่ม/หน่วย  และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตัวชี้วัดต่าง ๆ

อื่นๆ