อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บรรยาย ถ่ายทอดประสบการณ์

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นางสุทิสา วงศ์ณศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยนายวิเชียร ช่วยหนู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ในการบรรยายและให้ข้อมูลการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลแก่นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย การดำเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา การดำเนินการวิเคราะ์และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ภาพ/ข่าว นายวิเชียร ช่วยหนู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

อื่นๆ