อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การประชุมคณะกรรมการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

วันที่ 24 มีนาคม 2565 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  2 มอบหมายให้นางสุริยา  เครือรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่  1/2565  ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  2  เพื่อติดตามการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบ  (eMENSCR) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  2 ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

อื่นๆ