อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและจัดเรียงลำดับความจำเป็นของโรงเรียนที่มีความประสงค์ใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

                เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและจัดเรียงลำดับความจำเป็นของโรงเรียนที่มีความประสงค์ ใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลขที่ 16/2565 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565) ประกอบด้วย 

                 นางจิรฉัตร  ไชยสกุล                   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                 นางสาวจิราภรณ์ จิตรพวง             ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวเตย
                 นางปาณิสรา เภตราใหญ่              ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขจรบำรุง
                 นางสาวภัตราภรณ์ คงทรัพย์         ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งเซียด
                 นางสาวภัคนัย ชุ่มชะนะ                ศึกษานิเทศก์
                 นางสุทิสา วงศ์ณศรี                     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
                 นายวิเชียร ช่วยหนู                       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ                 

              โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาจัดเรียงลำดับความสำคัญตามความจำเป็นเร่งด่วน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา ได้แก่  (1) โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV (2) โรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ (3) โรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้นหรือครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอก (4) โรงเรียนต้นแบบ DLTV (5) โรงเรียนที่มีผล ONET สูง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ