อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การตรวจเยี่ยม และจัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

                   เมื่อวันที่ 17 -24 มกราคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัด จำนวน 22 โรงเรียน เพื่อตรวจเยี่ยมและจัดเก็บข้อมูลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ซึ่งในวันที่ 19 มกราคม 2565 นางจิรฉัตร ไชยสกุล รองผูู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวภัคนัย ชุ่มชะนะ ศึกษานิเทศก์ ได้ร่วมลงพื้นที่ด้วย 

                    การลงพื้นที่ดังกล่าว สืบเนื่องมาจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำรวจ กลั่นกรอง และคัดเลือกโรงเรียนในสังกัด ที่ใช้หรือประสงค์ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) แต่ขาดแคลนอุปกรณ์ DLTV ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการคัดเลือกโรงเรียน โดยมีโรงเรียนในสังกัดผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 32 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนประถมขนาดเล็ก นักเรียน 50-120 คน จำนวน 24 โรงเรียน และโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็กนักเรียนไม่เกิน 200 คน จำนวน 8 โรงเรียน ซึ่งข้อมูลที่จัดเก็บในครั้งนี้ จะใช้สำหรับการพิจารณาความสำคัญ เร่งด่วนในการขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมต่อไป   

อื่นๆ