อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2566 งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วันที่  21 ธันวาคม  2564  นายประทีป  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน รายการครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โรงเรียนทั่วไป และโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  2  ผู้เข้าร่วมประชุม ประกแบด้วย ประธานเครือข่ายสถานศึกษาขั้้นพื้นฐานในสังกัด และตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา

อื่นๆ