อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การประชุมติดตามการใช้พื้นที่เป็นฐานและใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่  20 ธันวาคม  2564  นายประทีป  ทองด้วง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  2 เป็นประธานในการประชุมติดตามการใช้พื้นที่เป็นฐานและใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) เชิงประจักษ์ ณ ห้องประชุมทางไกล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  2   โดยสพฐ. ดำเนินการติดตามการใช้พื้นที่เป็นฐานและใช้นวัตกรรมการขับเคลื่อนการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ จำนวน  2 แบ  ประกอบด้วย  แบบติดตามสำหรับ สพท. และแบบติดตามสำหรับสถานศึกษาในสังกัด  จำนวน  2 แห่ง  1) โรงเรียนบ้านพรุยายชี  2)โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์  เพื่อเป็นข้อมูลในการใช้ประโยขน์ต่อการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพฐ. ต่อไป

อื่นๆ