อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ติดตามการติดตั้งอุปกรณ์การเรียนทางไกล (DLTV) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2564

                       เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 นางสุทิสา วงศ์ณศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยนายวิเชียร ช่วยหนู นักวิชาการคอมพวเตอร์ชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ลงพื้นที่เพื่อติดตามการติดตั้งอุปกรณ์การเรียนทางไกล (DLTV) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการกรศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 โรงเรียน (จากทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร 30 โรงเรียน) ประกอบด้วย  โรงเรียนบ้านจำปาทอง โรงเรียนบ้านเบญจา โรงเรียนบ้านดินก้อง  โรงเรียนวัดอัมพาวาส  โรงเรียนบ้านหนองเหรียง ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์การเรียนทางไกล (DLTV) เสร็จเรียบร้อย และใช้ในการจัดการเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ที่ทางโรงเรียนได้มีการจัดรูปแบบการเรียนแบบ onsite ผสมผสานกับการเรียนในรูปแบบ online และ on-demand ซึ่งอุปกรณ์การเรียนทางไกล (DLTV) ที่ได้ติดตั้งไปนั้น ได้ช่วยอำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นอย่างดี เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอน

                         นายวิเชียร ช่วยหนู  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

                         ภาพ/ข่าว

                          

อื่นๆ