อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2

                     เมื่อวันที่ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะกรรมการฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจากนายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ให้ติดตั้งและดำเนินการจัดประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยโปรแกรม Google Meet  ใน การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 โดยมี นายชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

                    ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน จำนวน 3่ ท่าน ประกอบด้วย 1. นายชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประธานกรรมการ 2. นายศวิษฐ์ ศรีสง อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 กรรมการ 3. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล กรรมการและเลขานุการ และนางสาวกรรณิกา ประสงค์จินดา ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการ มีผู้รับการประเมินในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 8 ราย (รับการประเมินผ่านระบบออนไลน์ 2 ราย)

อื่นๆ