อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การตรวจเยี่ยม ติดตาม ตรวจสอบอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายสันติศักดิ์ ผุดเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยนางสุทิสา วงศ์ณศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนายวิเชียร ช่วยหนู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ลงพื้นที่โรงเรียนวัดตรีธาราราม เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตาม และตรวจสอบอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ที่ได้รับจัดสรรจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

อื่นๆ