อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

วันที่ 27  ตุลาคม  2564 เวลา  13.30 น. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และแนวทางดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565                  เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันภายในระยะเวลาที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนด  โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมทางไกล ผ่านโปรแกรม Zoom

อื่นๆ