อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
หน่วยตรวจสอบภายใน
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 รับการเป็นหน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 14-26 ตุลาคม 2564 นั้น หน่วยตรวจสอบภายในได้รับการมอบหมายฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาให้กับนักศึกษา ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย ภาระกิจงานของหน่วยตรวจสอบภายใน การจัดทำแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา การตรวจสอบการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564  ณ ห้องประชุมทางไกล (Conference Room) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

หน่วยตรวจสอบภายในอื่นๆ