อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                 วันที่ 3 กันยายน 2564 นางสุทิสา วงศ์ณศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยนายวิเชียร ช่วยหนู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้รับมอบหมายจากนางสาวปวิชญา สินน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ดำเนินการจัดประชุมทางไกลผ่านระบบ Google Meet เพื่อการสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเป้าหมายเป็นโรงเรียนในสังกัด จำนวน 85 โรงเรียน โดยโรงเรียนได้เข้าร่วมประชุมครบทุกโรงเรียน ซึ่งข้อมูลจากการสำรวจดังกล่าวจะใช้ประกอบในการพิจารณาเพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป 

ภาพ/รายงาน นายวิเชียร ช่วยหนู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

อื่นๆ