อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 16 และ 19 สิงหาคม 2564 นายประทีป  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานในการนำเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี   (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล ในสถานการณ์ การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในสังกัด  ด้วยการนำเสนอทางไกลผ่านระบบ Google Meet

อื่นๆ