ระบบการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่    
               
 

  คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
       กลุ่มอำนวยการ
       
  นางจรรยารักษ์   นิลเอก ผอ.กลุ่มอำนวยการ
  นางประยูร   พงษ์ประยูร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
  นางอุมารังษี   ศรีนาค นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
  นางสาวกิตติยา  ชูช่วย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  นางสาวปิยดา  ปิยกาญจน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ  (อัตราจ้าง)
  นายวสันติ์  อนุจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ  (อัตราจ้าง)
 
       กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
       
  นางยุพิน  เกื้อลาย ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  นางอรอนงค์    ชัยรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
  นางชุมพร  อนุสรณ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
  นางศรีระบาย   แถลงเพราะ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
  นางชลมณี   อัครวรโชติ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
  นางปราณี  หวอตะเห นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  นางสาวอรอนงค์   เกิดทวี เจ้าหน้าที่การเงิน  (อัตราจ้าง)
  นางสาวจุฑามาศ  นาคทองคง เจ้าหน้าที่ธุรการ  (อัตราจ้าง)
 
       กลุ่มนโยบายและแผน
       
  นางศิริพร   พลวิชัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
  นางจารี   อินทร์ชิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
  นางสาวอรอุมา  อินทร์ทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (อัตราจ้าง)
  นางสาวบุญฤทธิ์ ศรีสุจริต เจ้าหน้าที่ธุรการ  (อัตราจ้าง)
 
        กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
       
  นางสุทิสา  วงศ์ณศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  นายภูริวัฒน์  บริสุทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (อัตราจ้าง)
 
       กลุ่มบริหารงานบุคคล  
       
  นางสาววันเพ็ญ   สิงห์แก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
  นางสาวรัตนา  เพชรศรีช่วง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
  นางสาวลัดดา   คคนัมพรปวิเวก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
  นางกาญจนา   ทิพย์หมัด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  นางสาวธิตาพร   ลักษณกะชา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  นางสาวจุรีรัตน์   สุระยอด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  นางทัศนีย์  พละเลิศ เจ้าหน้าที่ธุรการ  (อัตราจ้าง)
 
       กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
       
  นางสาวอัจฉรา   ชุมวรฐายี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
 
       กลุ่มกฎหมายและคดี
       
  นายจักริน  อักษรสม นิติกรชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
 
       กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
       
  นางสาวศิริพร  สุวรรณวงศ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  นางปัทมา   แพเรือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
  นางเพ็ญสินี  ชัชวาลย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
  นางดวงกมล  เรือนงาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
  นายประพันธ์   คูทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
  นางกนกพัชร   ณ นคร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
  นางประนอม   โอมาก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
  นายจีรายุ  ไชยเชียงของ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
       กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
       
  นางมณีรัตน์   อินทร์คง ศึกษานิเทศก์  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
  นายกฤษนันท์   ทองจีน ศึกษานิเทศก์
  นางปรวีณ   เลิศสุข ศึกษานิเทศก์
  นางสาวนิตยา   ภูมิไชยา ศึกษานิเทศก์
  นายนพพร   แท่นนิล ศึกษานิเทศก์
  นางสาวสุภาภรณ์   ใจสุข ศึกษานิเทศก์
  นางสาวศุภรัตน์  อินทรสุวรรณ ศึกษานิเทศก์
  นางสาวศุภมาศ คงคาช่วย ศึกษานิเทศก์
  นายสุวัฒน์  อนุพัฒน์ ศึกษานิเทศก์
  นางสาววนิดา สุวรรณสินธ์ ศึกษานิเทศก์
  นางวิภาวดี  ไตรรัตน์ ศึกษานิเทศก์
  นางสาวนุชจิรา แดงวันสี ศึกษานิเทศก์
  นางสาวภัคนัย  ชุ่มชะนะ ศึกษานิเทศก์
  นางสุกันยา  ชนะภัย พนักงานพิมพ์ดีด (อัตราจ้าง)
 
       หน่วยตรวจสอบภายใน
       
  นางโชคดี   ทองทิพย์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
       


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315-060 โทรสาร 077-315421

พัฒนาเว็บไซต์โดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร