ระบบการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่    
               
 

แบบคำขอตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565
  รายการ  
 คำขอจัดตั้งงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
 แบบคำขอตั้งงบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ปี งบประมาณ พ.ศ.2565    
   รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์รายการต่างๆ    
  1. รายละเอียดครุภัณฑ์    
  2. ครุภัณฑ์การศึกษาประจำห้องปฏิบัติการ    
  3. ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ : อุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น)    
  4. ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ : อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาตร์ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา    
  5. ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น และครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์    
  6. ครุภัณฑ์ห้องสมุด    
  7. ครุภัณฑ์ดนตรี    
  8. ครุภัณฑ์การงานอาชีพ    
  9. ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์    
  10. ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน    
  11. บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน    
  คู่มือคำขอตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565  


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315-060 โทรสาร 077-315421

พัฒนาเว็บไซต์โดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร