ระบบการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่    
               
 

แบบคำขอตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564
  รายการ  
  คำขอตั้งงบประมาณค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง    
  1. แบบคำขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบปีเดียว)    
  2. แบบคำขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนทดแทนอาคารเรียนที่รื้อถอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
  3. แบบคำขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์/หอประชุม/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
  4.แบบคำขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างส้วมนักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
  5. แบบคำขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างบ้านพักครูและบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
  6. แบบคำขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างสนามกีฬา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
  7. แบบคำขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้าง รั้ว ถนน ค.ส.ล. และสิ่งก่อสร้างอื่น(รางน้ำ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
  8.แบบคำขอตั้งงบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ปี งบประมาณ พ.ศ.2564    
   คำขอตั้งงบประมาณ รายการค่าครุภัณฑ์    
  1. คำขอตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม (โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา)    
   2. คำขอตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2564 ครุภัณฑ์การศึกษา รายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา    
  3. คำขอตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม (โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา)    
  4. กิจกรรมประถมฯ คำขอตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 ผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ครุภัณฑ์สำหรับ ระดับประถมฯ    
  5. กิจกรรมมัธยมฯ คำขอตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 (สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสฯ)    
  6. คำขอตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ รายการครุภัณฑ์สำนักงาน    
  7. คำขอตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่)    
  8.คำขอตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครุภัณฑ์เกษตร)    
  ราคาวัสดุก่อสร้าง    
  1. ราคาวัสดุก่อสร้าง  สพฐ. ปี พ.ศ. 2562    
  2. บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
  3. ราคาวัสดุก่อสร้าง พาณิชย์จังหวัด    
  คู่มือคำขอตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 (โรงเรียนปกติ)  
  คู่มือคำขอตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)  


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315-060 โทรสาร 077-315421

พัฒนาเว็บไซต์โดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร