สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทางไกล DLTV รุ่นที่ 2   ( เข้าชม 249 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายจุติพร ขาวมะลิ รองผู้อำนวยการฯเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทางไกล DLTV ณ ห้องประขุมไชยชนะวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยมีนางสาวภคนัย ชุ่มชะนะ ศึกษานิเทศก์เจ้าของโครงการกล่าวรายงาน การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็กจากอำเภอพุนพิน ท่าฉาง บ้านตาขุน และอำเภอพนม จำนวน 96 คน
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 14/5/2562 13:22:49 )