สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 SYMPOSIUM โรงเรียนในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ( เข้าชม 254 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้ นายจุติพร ขาวมะลิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาฯ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้(Symposium) โรงเรียน ในโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ณ โรงแรมเคปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางมณีรัตน์ อินทร์คง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เจ้าของโครงการกล่าวรายงาน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทบทวนนโยบายในการบริหารจัดการและแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามโครงการฯเพื่อให้โรงเรียนนำสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเพื่อให้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากนิทรรศการ และการนำเสนอผลการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่โรงเรียนวัดวิโรจนาราม โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ โรงเรียนบ้านมะเลาะ โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน โรงเรียนบ้านท่าม่วง โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 482 คน
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 21/9/2561 15:28:48 )