สพป.สฎ2 จัดโครงการป้องกันอุบัติภัยเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ  ( เข้าชม 282 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายจักรรินทร์ อภิสมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯเป็นประธานเปืดการอบรมโครงการป้องกันอุบัติภัย เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวความปลอดภัยในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางสาวศิริพร สุวรรณวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเรียนรู้ถึงวิธีป้องกันตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง และสามารถขยายผลในการดูแลและช่วยเหลือนักเรียนได้ ผู้เข้าร่วมโครงการครูผู้สอนในอำเภอพนม บ้านตาขุน ท่าฉางและอำเภอวิภาวดี จำนวน 57 คน
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 7/9/2561 14:47:24 )