สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและประกันคุณภาพ รุ่นที่ 2  ( เข้าชม 289 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นางมณีรัตน์ อินทร์คง ผู้อำนวยการกล่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เปืดการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ผู้เข้าร่วมประชุมครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพโรงเรียนเรียนขนาดใหญ่และกลางโรงเรียนละ 2 คน โรงเรียนขนาดเล๊กโรงเรียนละ 1 คน รุ่นที่ 2 ผู้รับผิดชอบจากอำเภอพุนพินบ้านตาขุน ท่าฉางและอำเภอพนม จำนวน 143 คน
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 5/9/2561 14:14:52 )