สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณธรรม สพฐ  ( เข้าชม 185 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายจักรรินทร์ อภิสมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษาสู่การเป็นผู้นำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ ห้องประชุมโรงเรียนพุนพินพิทยาคม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษาสู่การเป็นผู้นำการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. การเสริมสร้างกระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมในการสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรมโดยความร่วมมือจากหน่วยงานที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนโดยมีความต่อเนื่อง และเพื่อยกระดับสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5 ประการ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งระบบ ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 183 คน วิทยากรจากโรงเรียนพัชรกิตติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี โรงเรียนวัดทุ่งคา สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีนางสาวนิตยา ภูมิไชยา ศึกษานิเทศก์ กล่าวรายงาน
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 4/9/2561 15:11:27 )