สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและประกันคุณภาพ รุ่นที่ 1  ( เข้าชม 256 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นางมณีรัตน์ อินทร์คง ผู้อำนวยการกล่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เปืดการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ผู้เข้าร่วมประชุมครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพโรงเรียนเรียนขนาดใหญ่และกลางโรงเรียนละ 2 คน โรงเรียนขนาดเล๊กโรงเรียนละ 1 คน รุ่นที่ 1 ผู้รับผิดชอบจากอำเภอท่าชนะ คีรีรัฐนิคม ไชยาและอำเภอวิภาวดี จำนวน 145 คน
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 3/9/2561 10:48:14 )