ผอ.สพป.สฎ 2 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2  ( เข้าชม 251 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู มีความรู้ ความเข้าใจแนวการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม / เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตฯ และเพื่อให้สถานศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร นางรัชนีย์ ทองพันธ์ นักวิชการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี และนายสุวัฒน์ อนุพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ครูผู้สอนที่รับผิดชอบงานสิ่งแวดล้อมศึกษาจากอำเภอพุนพิน ท่าฉาง พนมและอำเภอบ้านตาขุน จำนวน 92 คน
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 31/8/2561 12:56:16 )