สพป.สฎ2 จัดประชุมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1  ( เข้าชม 222 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นางมณีรัตน์ อินทร์คง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสราษฎร์ธานี เขต 2 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู มีความรู้ ความเข้าใจแนวการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตฯและเพื่อให้สถานศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิทยากรให้ความรู้นางรัชนีย์ ทองพันธ์ นักวิชการสิ่งแวดล้อมจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี และนายสุวัฒน์ อนุพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ครูผู้สอนที่รับผิดชอบงานสิ่งแวดล้อมศึกษาจากอำเภอท่าชนะ ไชยา คีรีรัฐนิคม และอำเภอวิภาวดี จำนวน 92 คน
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 31/8/2561 12:18:52 )