สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ( เข้าชม 259 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายจักรรินทร์ อภิสมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เป็นประธานเปิดค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้เด็กมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่ตนเองและครอบครัว โดยมีเด็กและเยาวชนในระดับชั้น ม.1-3 จากสถานศึกษาในอำเภอพุนพิน คีรีรัฐนิคม ท่าฉาง จำนวน 80 คน ครูผู้ควบคุม จำนวน 20 คน วิทยากรจากโรงพยาบาลท่าโรงช้าง สถานีตำรวจภูธรพุนพิน เจ้าอาวาสวัดตรณารามและวัดเกาะธรรมประทีป ดำเนินการระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดตรณาราม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 30/8/2561 15:39:52 )