สพป.สราษฎร์ธานี เขต 2 จัดโครงการพัฒนาแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค(Boot Camp)  ( เข้าชม 422 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายจักรรินทร์ อภิสมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เป็นประธานเปิดโครงการนิเทศติดตามผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค(Boot Camp) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนของ(Boot Camp)และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษตามวิธีการสอน(Communicative Approach) ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนละ 1 คน รุ่นที่ 1 วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ครูผู้สอนในอำเภอท่าชนะ ไชยา วิภาวดีและท่าฉาง รุ่นที่ 2 ครูผู้สอนในอำเภอพุนพิน คีรีรัฐนิคม บ้านตาขุนและอำเภอพนม รวมทั้งสิ้น 183 คน
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 29/8/2561 14:47:07 )