สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดทำโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561  ( เข้าชม 366 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา"ป้องกันการทุจริต" ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ถานศึกษาในโครงการโรงเรียนสุจริต ดำเนินการสร้างเครือข่ายการป้องกันและปลูกฝังคุณลักษณะ 5 ประการให้เกิดขึ้นแก่นักเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาบุคลากรในโครงการโรงเรียนสุจริตให้มีความรู้เข้าใจในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและเพื่อพัฒนาบุคลากรในโครงการโรงเ้รียนสุจริตให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการแต่งตั้ง ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสุจริตในสังกัด จำนวน 126 คน
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 22/8/2561 15:52:10 )