สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดค่ายพัฒนาเยาวชนด้านคุณธรรมสู่สังคมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  ( เข้าชม 181 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายจุติพร ขาวมะลิ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดค่ายพัฒนาเยาวชนด้านคุณธรรมสู่สังคมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ โรงแรมเค พาร์ค แกรนด์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของเยาวชนให้เยาวชนแกนนำ เพื่อไปขยายผลให้เพื่อนเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมได้มากยิ่งขึ้น โดยคัดเลือกเยาวชนแกนนำจากเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายละ 5 คน และโรงเรียนแกนนำ จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน วิทยากรให้ความรู้ผู้อำนวยการโรงเรียนสุธีวิทยา จังหวัดสระบุรีนำโดยผอ.ชวิศ จิตปุณยพงศ์และคณะ
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 21/8/2561 19:33:20 )