สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำหรับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4 รุ่นที่ 2  ( เข้าชม 287 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายจุติพร ขาวมะลิ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำหรับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป.4 มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ มีทักษะและมีความพร้อมในการใช้งานโปรแกรมต่างๆสำหรับการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ชั้นป.4 จากอำเภอท่าฉาง บ้านตาขุน พนมและอำเภอพุนพิน รวมทั้งสิ้น 89 คน
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 16/8/2561 13:25:21 )