ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2561   ( เข้าชม 172 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้ ดร.สารภี เจริญรบ รองผู้อำนวยการฯ เปิดงานวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนวัดเขาศรัวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์โรงเรียน สรางกิจกรรมวันสหกรณ์ ซึ่งตรงกับวันที่ 7 มิถุนายน ของทุกปี ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนตลอดจนประชาสัมพันธ์งานด้านสหกรณ์ให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจการสหกรณ์พร้อมทั้งนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ผู้เข้าร่วมงานได้แก่ ครู ผู้ปกครองนักเรียนในสังกัด สพฐ. และครูนักเรียนสังกัด ตชด.ที่ 41 รวมทั้งสิ้น 140 คน
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 7/6/2561 14:49:10 )