สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 อบรมครูและผู้บริหารสถานศึกษาด้วยระบบทางไกลเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย  ( เข้าชม 191 ครั้ง )

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 นายประทีป ทองด้วง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายจุติพร ขาวมะลิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯพบปะผู้เข้าอบรมตามโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย(3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 22 คน ครูปฐมวัย จำนวน 41 คน ครูปฐมวัยสังกัดโรงเรียนเอกชนในความดูแลของศธจ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 59 คน เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบทางไกลโดยวิทยากรต้นทางจาก สสวท และวิทยากรปลายทางเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัย และศึกษานิเทศก์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จำนวน 7 คน
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 2/6/2561 10:33:11 )