สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมชี้แจงการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของเขตพื้นที่ฯ  ( เข้าชม 145 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดการประชุมชี้แจงการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของเขตพื้นที่ฯ ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยมีดร.ญาณิศา บุญจิตร์ รองผู้อำนวยการฯเป็นผู้ดำเนินการชี้แจงรวมทั้งสิ้น 3 มาตรฐาน ดังนี้ มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศมี 3 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมี 5 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษามี 6 ตัวบ่งชี้ โดยมีผู้รับผิดชอบการรายงานเข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 30/5/2561 14:19:20 )