สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมงานสัมมนาวิชาการนานาชาติพุทธทาสศึกษาและวันล้ออายุพุทธทาสภิกขุ 112 ปี  ( เข้าชม 321 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้ดร.ญาณิศา บุญจิตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ นางสาวนิตยา ภูมืไชยา นางวนิดา สุวรรณศิลป์ ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการครู จำนวน 33 คน ร่วมงานสัมมนาวิชาการนานาชาติพุทธทาสศึกษาและวันล้ออายุพุทธทาสภิกขุ 112 ปี ณ หอประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสราษฎร์ธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีการเสวนาทางวิชาการเรื่อง"พุทธทาสศึกษา"ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย Dr.christie Yu-ling จากประเทศไต้หวัน ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต พระภาวนาโพธิคุณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล คุณกิติศักดิ์ โถวสมบัติ แฟนพันธ์แท้ท่านพุทธทาส ดำเนินการเสวนาโดยผศ.ดร.สุมาลัย กาลวิบูลย์ หัวหน้ากลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา มรส.สุราษฎร์ธานี
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 28/5/2561 13:06:19 )