บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต  ( เข้าชม 225 ครั้ง )

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายประทีป ทองด้วง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้ดร.ญาณิศา บุญจิตร์ รองผู้อำนวยการนำคณะบุคลากรในสำนักงานเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยให้บุคลากรทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริต ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 21/5/2561 13:37:11 )