สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับรายงานตัวศึกษานิเทศก์ จำนวน 6 ราย  ( เข้าชม 289 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พบปะและให้โอวาทกับคณะศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จำนวน 6 ราย ได้แก่นายสุวัฒน์ อนุพัฒน์, นางวิภาวดี ไตรรัตน์ ,นางสาวนุชจิรา แดงวันสี ,นางสาววนิดา สุวรรณสินธ์ , นางสาวศุภมาศ คงคาช่วยและนางสาวภัคนัย ชุ่มชะนะ ตามคำสั่งศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 198/2561 เรื่องเปลี่่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 9/5/2561 12:30:12 )