สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ครั้งที่ 2/2561   ( เข้าชม 222 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมท่าฉาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบคือ การบรรจุและแต่งตั้งศึกษานิเทศก์ จำนวน 6 ตำแหน่ง การนำบุคลากรตามโครงการพัฒนาบุคลากรไปนอกสถานที่, สพป.จะดำเนินการพัฒนาอย่างเข้มผู้บริหารสถานศึกษาที่บรรจุใหม่ จำนวน 66 ราย และขอเชิญผู้อำนวยการ กลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง โดยมีเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่1/2561 คือการจัดทำแผนนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นปีงบประมาณ 2561 เรื่องเพื่อพิจารณา แผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม)
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 8/5/2561 16:08:12 )