การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ( เข้าชม 423 ครั้ง )

วันที่ 7 เมษายน 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พบปะผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และ เขต 2 ดำเนินการจัดอบรม ระหว่างวันที่ 7- 8 เมษายน 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุของโรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ ประกาศ กฎกระทรวงรวมทั้งหลักการและแนวทางในการปฏิบัติงาน ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน และบุคลากร ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จำนวน 390 คน และผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน และบุคลากร ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จำนวน 565 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 955 คน ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกองพัสดุ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 9/4/2561 20:54:31 )