สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เสริมสร้างศักยภาพด้าน SAR รุ่นที่ 2  ( เข้าชม 353 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินคุณภาพภายในตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาแนวมใหม่ ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอินที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ การเขียนรายงาน SAR และเป็นการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัดให้มีความเข้มแข็ง ผู้เข้ารับการประชุมประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนละ 1 คน โรงเรียนขนาดกลางและขยายโอกาสโรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 280 คน แบ่งการประชุมออกเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 2 วันที่ 4 เมษายน 2561 ผู้เข้าประชุมจากอำเภอพุนพิน ท่าฉาง บ้านตาขุนและพนม รวม 134 คน
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 4/4/2561 13:22:36 )