สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  ( เข้าชม 474 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการการบริหารและการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ณ โรงแรมเคพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้เข้ารับการอบรมผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และครูผู้สอนชั้นปฐมวัย จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ที่เปิดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย จำนวน 169 โรงเรียน วิทยากรให้ความรู้ ดร. วรนาท รักสกุลไทย และ อาจารย์ศศกมล บูรัชฎะ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรปฐมวัย ดำเนินการระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2561
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 6/3/2561 18:03:22 )